Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze website tot stand is gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan PiCompany B.V. geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan PiCompany B.V. garanderen dat adviezen en strategieën op elk afzonderlijk geval of in iedere afzonderlijke situatie toepasbaar zijn.

PiCompany B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. PiCompany B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van PiCompany B.V.
Copyright © 2017 PiCompany B.V. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.

Statutaire naam: PiCompany B.V.
Statutaire zetel: Utrecht
KvK-nummer: 09082188
icon-arrow-down icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow-small-down icon-arrow-small-left icon-arrow-small-right icon-arrow-small-up icon-arrow-up icon-chat icon-check icon-facebook icon-linkedin icon-mail-fill icon-mail-outline icon-play icon-search icon-share icon-spinner icon-tel-full icon-tel-outline icon-telephone icon-twitter icon-close icon-doc icon-chat-2