Privacy Policy

Privacy Policy PiCompany B.V.

 I. Inleiding

Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door PiCompany B.V., dochteronderneming van GITP B.V. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

GITP en PiCompany verzamelen persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van onze websites.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens.

AVG en bescherming van persoonsgegevens

In 2016 heeft PiCompany, als onderdeel van GITP, met het oog op de invoering van deze wet, als extra zekerheid voor haar klanten en deelnemers de ISO 27001:2013-certificering verworven. Hiertoe hebben wij een managementsysteem voor informatiebeveiligingsbeleid opgezet.

De invoering van deze norm is gepaard gegaan aan een (verplicht) bewustwordingsprogramma voor alle (nieuwe) medewerkers over privacy en informatiebeveiliging. Het geheel omvat ons stelsel  van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en procedures voor de melding van incidenten, controlemechanismen, opleiding van medewerkers, evaluatie van activiteiten en continue verbetering. De directie is eigenaar van dit programma en laat zich bijstaan door een Security Officer en Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Een aantal verwerkingen van PiCompany worden uitgevoerd in een Verwerkersrol. Voor het vastleggen van afspraken in deze relatie m.b.t. verwerking van persoonsgegevens wordt, als onderdeel van de contractafspraken, een verwerkersovereenkomst afgesloten.

In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie; de principes als opgesteld in de AVG zijn daarbij uitgangspunt, evenals die in  beroepscodes waaraan wij ons conformeren of gehouden achten.

 

II. Website

Cookies Wij maken op onze websites en apps gebruik van cookies. U kunt cookies voor alle sites uitzetten via uw browser.

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website en het gebruik van apps van PiCompany gebruiksvriendelijker.

Waarom gebruiken wij cookies? PiCompany gebruikt cookies om anoniem bij te houden hoeveel bezoekers de site krijgt, welke pagina’s bezocht worden en welke informatieaanvragen worden gedaan. De cookies die PiCompany gebruikt bevatten geen naam en adresgegevens; alleen gegevens betreffende uw gebruik worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het gebruik en bezoek, zodat wij onze websites en apps kunnen optimaliseren en u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om.

Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden? Als u uw cookies uitzet hebben wij minder inzicht in het (website)gebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

Afmelden cookies. Wilt u liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers.

Om bezoekers van websites meer keuze te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, kunt u ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden.

 

III.  Uw persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van uw gegevens

Het leveren van (pre-)contractuele diensten. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Marketing en verkoopactiviteiten. Wij informeren klanten graag over aanbiedingen, innovaties en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend hebt u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

Verwerking van uw gegevens op de website. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze website om u (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met u te communiceren. Uw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en websites te verbeteren, zoals hierboven uiteengezet. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken om per e-mail informatie over andere diensten aan u te verzenden, op voorwaarde dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u vanzelfsprekend op elk moment weer intrekken.

Sollicitatiedoeleinden voor vacatures bij PiCompany. We bieden u de mogelijkheid op de website om ons uw motivatiebrief en CV toe te sturen in het kader van (open) sollicitaties. Het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

Wetenschappelijk onderzoek door PiCompany. Testen die aan u, via uw organisatie (onze opdrachtgevers), worden aangeboden dienen van de beste kwaliteit, valide en betrouwbaar te zijn. Voor dit gerechtvaardigde doel voert onze wetenschappelijke afdeling (benchmark) onderzoek en statistische analyses uit.

Daarvoor verzamelen wij informatie in de vorm van antwoorden op optionele demografische vragen die in het kader van testen worden gesteld. U bent volledig vrij deze  vragen al dan niet te beantwoorden, en uw eventuele keuze om geen antwoord te geven op de optionele vragen zal noch invloed hebben op de mogelijkheid om de test af te leggen noch op de resultaten van de test. Voor deze verwerking is PiCompany verwerkingsverantwoordelijke.

 

Certificatietraining

In de certificatietraining leert u voor uw organisatie de uitkomsten van testen van (toekomstige) medewerkers te interpreteren. Deze training richten wij op basis van onze expertise in, zodat u als professional optimaal toegerust bent. In de (blended) training maken wij gebruik van een digitale leeromgeving. Voor deze trainingsdoeleinden worden ook persoonsgegevens verwerkt. Voor deze verwerking is PiCompany verwerkingsverantwoordelijke. Na certificering wordt u opgenomen in ons certificatieregister.

Betrokkenheid van en delen met derden. Als Verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een platform waarmee we onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een crm-systeem of e-learning platform.  Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, hebben wij de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

Wij verkopen uw gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden.

 

IV. Bewaartermijnen

Wij slaan uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.

  • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar
  • Deelnemersgegevens aan certificatietrainingen in ons administratie – of marketingsysteem: 5 jaar.
  • Uw gegevens in het PiCompany-certificatieregister: onbeperkt
  • Voor sollicitatieprocedures: 4 weken
  • Leeractiviteiten in het kader van uw certificatietraining in ons leersysteem: 1 jaar

 

V. Uw rechten

In de situatie dat u testdeelnemer bent op verzoek van uw organisatie, heeft PiCompany dit in opdracht van uw organisatie gefaciliteerd. PiCompany is de Verwerker en uw organisatie de Verwerkingsverantwoordelijke. Daarover zijn met uw organisatie afspraken gemaakt. Uw privacy-rechten kunt u in die situatie uitoefenen via uw organisatie. PiCompany mag deze verzoeken in deze verhouding niet in behandeling nemen.

In de situatie waarin PiCompany wel rechtstreeks verantwoordelijk is, kunt u zich wel rechtstreeks tot ons wenden. Voor die situatie geldt onderstaande informatie. U heeft het recht ons schriftelijk te verzoeken om, voor zover PiCompany voor de verzameling van deze gegevens Verantwoordelijke is:

Inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

Rectificatie van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;

Wissing van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; u ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing; u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als u niet al uw gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.  

Overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit). U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Ook kunt u uw recht op bezwaar bij ons uiten als u het niet eens bent met onze verwerking van uw gegevens.

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht

Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.

Of via onderstaande contactgegevens:

T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming GITP/PiCompany B.V.
Ptolemaeuslaan 40
Telefoon: 088 – 448 70 00
Email: privacy@picompany.nl

U ontvangt uiterlijk 4 weken schriftelijk antwoord.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u hiervoor een ingang.

 

Versiebeheer van dit privacyreglement

PiCompany behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in april 2018.

icon-arrow-down icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow-small-down icon-arrow-small-left icon-arrow-small-right icon-arrow-small-up icon-arrow-up icon-chat icon-check icon-facebook icon-linkedin icon-mail-fill icon-mail-outline icon-play icon-search icon-share icon-spinner icon-tel-full icon-tel-outline icon-telephone icon-twitter icon-close icon-doc icon-chat-2